Osakuntalaisten vaaliohjelma 2018

 

Osakuntalaisten vaaliohjelma 2018
 
Osakuntalaiset?
Meitä yhdistää ryhmänä poikkitieteellisyys. Osakuntalaisista löydät kaikenlaisia opiskelijoita kaikenlaisilta aloilta. Poikkitieteellisyys edistää sitä, että mahdollisimman monen opiskelijan ääni saadaan kuuluviin. Haluamme edistää hyvää yhteistyötä taustasta riippumatta sekä järkevää päätöksentekoa ilman aine- ja ryhmäjakoja. 
 

Cut the unicorn shit – jäsenistö imagon edelle 

Ylioppilaskunta on jäseniään, ei imagoaan varten 
HYY keskittyy toiminnassaan liikaa imagon luomiseen, sen kohottamiseen sekä mainostukseen. Viestintää tulee tuoda lähemmäs jäseniä ja kehittää opiskelijoiden arkea hyödyttävämmäksi, esimerkiksi tiedottamalla ylioppilaskunnan eduista ja erilaisista tukiverkostoista, kuten lastenhoitopalvelu Pikku HYYstä sekä Nyyti ry:stä. HYYn brändin tulee lähteä opiskelijalähtöisestä palvelumuotoilusta. 
Viestintään opiskelijoiden arkea, ei vain glitteriä ja Floran päivän laamoja
 

Selkeä strategia jäsenmaksuttomuuden saavuttamiseksi
HYYn tavoitteena on saavuttaa jäsenmaksuttomuus vuoteen 2025 mennessä. Toteutuessaan tämä tarkoittaa, että toimintatalouden kustannukset voidaan kattaa kokonaan HYY Yhtymän voitonjaolla. Jotta tavoite saavutetaan, on seuraavan edustajistokauden aikana luotava selkeä strategia sitä varten.
Ylioppilaskunnan tulee katsoa tulevaisuuteen – osakuntalaiset haluavat olla mukana rakentamassa sitä opiskelijoiden etua ajaen

 

Ylioppilaskunnan tulee tukea sivistystyötä ja hoitaa opiskelijoiden edunvalvontaa myös opintoasioissa
Sivistysyliopisto ei saa muuttua pelkästään innovaatio- ja start up -mentaliteetilla ohjautuvaksi yksiköksi, vaan kaikkia aloja tulee arvostaa ja nähdä niiden vahvuudet. Lisäksi Ison pyörän vaikutuksia opiskelijoiden oikeusturvaan sekä opintoihin on selvitettävä
 HYYn tulee vaikuttaa asiaan mahdollisuuksiensa mukaan. Yliopiston ei saa antaa unohtaa ydintehtäväänsä
 

Ylioppilaskunta on kaikille jäsenilleen
Ylioppilaskunnan päätöksenteon tulee keskittyä opiskelijoiden etujen ajamiseen: edustajiston ei tule keskittyä tekemään näihin liittymätöntä politiikkaa tai päätöksiä. Kaikilla tulee olla mahdollisuus opiskella ja osallistua opiskelijatoimintaan sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, vakaumuksesta, muusta taustasta tai elämäntilanteesta huolimatta. Opiskelijaruokailu, asumismahdollisuudet ja tilojen esteettömyys ovat opiskelijoiden arkeen liittyviä asioita, joihin ylioppilaskunnan on tärkeää vaikuttaa.
Ylioppilaskunnan tehtävä on ajaa opiskelijoiden etujen ja yhdenvertaisuusperiaatteen mukaista politiikkaa

 

Ylioppilaskunnan johtamisen sekä työtapojen tulee olla toimivaa 
Ylioppilaskunnan johtamisen sekä työtapojen tulee olla toimivaa – Päätöksenteko HYYssä on tehotonta ja aikaa vievää. Erilaiset kokoukset ovat monesti pitkiä ja hajanaisia, ja käsiteltävien asioiden järjestys on usein päätöksenteon kannalta huono. Luottamushenkilöiden peräti 60-tuntisiksi venyvät viikot eriarvoistavat ja pahimmillaan passivoivat ihmisiä tai estävät heitä hoitamasta tehtäviään – tällainen ei voi olla kestävää.
Toimiva ylioppilaskunta rakentuu hyvälle johtajuudelle ja järkevälle päätöksenteolle