Osakuntalaisten vaaliohjelma 2016

OSAKUNTALAISEN UNIONIN VAALIOHJELMA 2016
 
Haluamme yliopistosta ja ylioppilaskunnasta paikan, joka kohtaa opiskelijan
yksilönä. Eri taustoista tuleville, eri aloja opiskeleville opiskelijoille tulee taata
yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautua, vaikuttaa ja osallistua. Osakuntalainen
Unioni on tiivistänyt edustajistokaudelle 2016-18 keskeisimmät tavoitteensa
kolmeen pääpointtiin:
 
1. Opiskelijoiden yliopisto
 Joustavuutta opiskeluun
 Laadukkaampi opetus osana huippuyliopistoa
 Sujuvaa kommunikointia yliopiston ja opiskelijan välillä
 
2. Tasa-arvoiset kouluttautumismahdollisuudet
 Koulutus ei saa olla riippuvaista tulotasosta
 Tehokas ja inhimillinen opiskelijavalinta
 
3. Turvallinen ylioppilaskunta
 Turvalliset järjestötilat
 Tarkoituksenmukainen tilajako
 Sujuvampaa järjestötoimintaa
 
 
 

1. Opiskelijoiden yliopisto
 
Joustavuutta opiskeluun
Säästöt ja leikkaukset tiukentavat yliopiston resursseja, henkilökuntaa vähennetään ja
luento-opetusta korvataan yhä useammin kirjatenteillä. Opiskelijoille on taattava
mahdollisuus edetä opinnoissaan joustavasti ja sujuvasti esimerkiksi tenttikirjojen tai
tenttimahdollisuuksien puutteen sitä estämättä. Tämä on taattava esimerkiksi laajentamalla
tenttiakvaario kaikilla aloilla mahdolliseksi suoritustavaksi, lisäämällä sähköisten
oppimateriaalien saatavuutta ja käyttöä sekä turvaamalla lukuvuosittaisten tenttipäivien
määrä riittävälle tasolle.
 
Laadukkaampi opetus osana huippuyliopistoa
Helsingin yliopistoa markkinoidaan maailmalla huippuyliopistona. Tämä tarkoittaa paitsi
huippututkimusta, myös huomion kiinnittämistä opetushenkilökunnan pedagogisiin
taitoihin. Opetuksen laadun parantamiseksi on nykyisten opetusmallien uudistamisen
mahdollisuutta tutkittava  jo EU- ja ETA-alueen ulkopuolta tulevien opiskelijoiden
lukukausimaksut nostavat paineita laadukkaalle ja opiskelijaa kannustavalle opetukselle.
 
Sujuvaa kommunikointia yliopiston ja opiskelijan välillä
Muutosten keskellä tärkeää on sujuva tiedonkulku yliopiston asioissa opiskelijoille, ja tällöin
Flamman ei pidä jäädä ainoaksi yliopiston viestintävälineeksi. HYYssä on ohjattava aiempaa
enemmän resursseja koulutuspoliittisen sektorin vaikuttamistyöhön. Opiskelijoiden tulee
olla ja saada mahdollisuus olla itse aktiivisesti vaikuttamassa yliopistoyhteisön ja
koulutusjärjestelmämme tulevaisuuteen.
 
 

2. Tasa-arvoiset kouluttautumismahdollisuudet
 
Koulutus ei saa olla riippuvaista tulotasosta
Koulutus ja sivistys ovat modernin tasa-arvoisen yhteiskunnan kulmakivet, eikä
kouluttautuminen saa olla vanhempien tulotasosta tai omasta varallisuudesta riippuvainen
asia. Tätä on edistettävä muun muassa pääsykoeuudistuksilla, sekä ottamalla
sosiaalipoliittisessa päätöksenteossa huomioon myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta
muuttavat opiskelijat. Lainan ottaminen opintoihin ei ole yleispätevä patenttiratkaisu, sillä
lainan takaisinmaksukyvyssä on suuria eroja ammattialojen välillä.
 
Tehokas ja inhimillinen opiskelijavalinta
HYYn tulee osaltaan ajaa tehokkaampaa ja inhimillisempää opiskelijavalintaa
korkeakouluihin. Pääsykoevalmistautumisen tulisi olla maksutonta kaikille,
valmennuskursseista ei tulisi saada nykyisen kaltaista hyötyä itse kokeessa, kokeen tulisi
mitata hakijan todellista soveltuvuutta kyseiselle alalle ja valintamenettelyn tulisi olla hakijan
kannalta mahdollisimman inhimillinen. Tätä voisi toteuttaa muun muassa aineistopohjaisten
tehtävien ja kokeiden lisäämisellä tai painottamisella, jolloin valmennuskurssien ja
maksullisten pääsykoemateriaalien merkitys pienenisi. Myös ylioppilaskirjoitusten
painoarvon lisäämistä tulee harkita alakohtaisesti, kuitenkin niin, etteivät
ylioppilaskirjoitukset yksin määritä hakijan valintamenestystä.
 
 

3. Turvallinen ylioppilaskunta
 
Turvalliset järjestötilat
Turvallisuus ylioppilaskunnan ja muidenkin opiskelijajärjestöjen tiloissa on riskeeraantunut
erilaisista syistä viime aikoina. HYYn tulee yhdessä järjestöjensä kanssa parantaa kaikkien
tilojen käyttäjien kouluttamista ja osaamista puuttua häiriötilanteisiin. Turvallisuus- ja
esteettömyyskysymykset tulee huomioida laadittaessa HYYn kiinteistöjen pitkän aikavälin
kehittämis- ja kunnostamissuunnitelmia.
 
Tarkoituksenmukainen tilajako
HYYn piirissä toimivien lähes 300 järjestön kirjo on suuri, pienistä harrastekerhoista suuriin
tiedekuntajärjestöihin ja osakuntiin. Järjestöjen erilaisen toiminnan mahdollistamiseksi tulisi
jokaisen järjestön tarpeet sovittaa tilojen ja kanssajärjestöjen kanssa tarkoituksenmukaisiksi
HYYn avustuksella. Tilajakoprosessissa tulee aktiivisesti kuunnella ja vastaanottaa palautetta
järjestöiltä, sekä mahdollistaa vaihtoehtoisten ratkaisujen esittäminen ja läpivieminen.
 
Sujuvampaa järjestötoimintaa
Järjestöt ovat ylioppilaskunnan sielu ja veri. Järjestöt tavoittavat ylioppilaskunnan jäsenet
tehokkaimmin, ja siksi HYYn tulee tukea ja auttaa järjestöjään aiempaa enemmän.
Järjestökentän kasvu ja monipuolistuminen on lisännyt järjestöpalveluiden kysyntää ja
tarvetta, ja kehitysehdotuksia tulee myös pystyä jalkauttamaan käytäntöön. HYYn tulee
vastata tähän tarpeeseen suuntaamalla lisää resurssejaan järjestöpalveluihin niiden laadun
ja saavutettavuuden parantamiseksi.